Regnbed

Regnbed

Regnbed er en beplantet forsenking i terrenget hvor vann lagres på overflaten og infiltrerer til grunnen. Det kan se ut som en vanlig blomsterbed, men holder på mye mer vann.

Hvordan fungerer regnbed?

Gjennom fordrøyning og reduksjon av avrenningen hindres skadelig oversvømmelse. Et regnbed bygges om med ulike lag. Dersom det er leirgrunn, slik som i Sogn Hagekoloni må man ha en drenering i bunnen. Bildet vise en typisk oppbygning av et regnbed.

Oppbygning av et regnbed i leirjord. Kilde: Oslo Kommune Faktaark om Regnbed.

Regnbedene i Sogn Hagelab

Det er anlagt flere regnbed i hagekolonien og de har forskjellig stil og uttrykk. Det er et dobbelt regnbed på fellesplassen, og et terrasert regnbed i Bihagen. Se kartet nedenfor.

Fellesplassen

Planting i regnbedet på fellessplassen under plantedugnaden 24.juni 2019 (foto: Leidolv Magelssen)
Regnbedet på fellesplassen i aksjon under styrtregnet den 6.juni 2019. Øverste bilde ca kl 17. Nederste bilde ca kl 20.

Bihagen

Terrasert regnbed i bihagen under etablering. Her etter første runde med planting under plantedugnaden mai 2019.

Her finner du regnbedene

Plantevalg i regnbed

Planter som egner seg til bruk i regnbed må tåle vekslende våte perioder med stående vann og tørre forhold. Valg av arter må bør være tilpasset klimasonen regnbedet ligger i og det anbefales å bruke stedsegne arter. Regnbed vil være forskjellige avhengig av konkret oppbydning og de ulike massene som er brukt. Planter som er mer å regne som våtmarksplanter vil derfor kunne få det for tørt i noen regnbed.

Noen arter som er anbefalt å prøve er (kilde):

Stauder:

 • Chelone obliqua – duehode
 • Hemerocallis – daglilje
 • Liatris spicata – akssøyleblomst
 • Symphiotrichum novae-angliae – kleimeaster
 • Veronicastrum virginicum – kransveronika

Norske arter:

 • Luzula sylvatica – storfrytle
 • Lythrum salicaria – kattehale
 • Filipendula ulmaria – mjødurt
 • Iris pseudacorus – sverdiris/sverdlilje
 • Matteuccia struthiopteris – strutseveng
 • Caltha palustris – soleiehov/bekkeblom (giftig)

Busker:

 • Aronia melanocarpa – svartsurbær
 • Forsythia x intermedia – praktgullbusk
 • Ilex verticillata – korallkristtorn
 • Physocarpus opulifolius – solblærespirea
 • Viburnum opulus – krossved (norsk art)

Mer om regnbed

Oslo Kommunes faktaark om regnbed

Anlegging av regnbed (NVE-rapport, pdf)