Regnbed

Regnbed er en beplantet forsenking i terrenget hvor vann lagres på overflaten og infiltrerer til grunnen. Det kan se ut som en vanlig blomsterbed, men holder på mye mer vann.

Hvordan fungerer regnbed?

Gjennom fordrøyning og reduksjon av avrenningen hindres skadelig oversvømmelse. Et regnbed bygges om med ulike lag. Dersom det er leirgrunn, slik som i Sogn Hagekoloni må man ha en drenering i bunnen. Bildet vise en typisk oppbygning av et regnbed med leirbunn.


Oppbygning av et regnbed i leirjord. Kilde: Oslo Kommune Faktaark om Regnbed.

Et regnbed kan imildertid bygges opp på mange forskjellige måter, avhengig av grunnforholdene i området, og jordas evne til å ta unna vann. Figuren nedenfor viser noen eksempler.

Forskjellige oppbygninger av et Regnbed. Kilde: Oslo Kommune Faktaark om Regnbed.

Regnbedene i Sogn Hagelab

Det er anlagt flere regnbed i hagekolonien og de har forskjellig utforming og uttrykk. Det er et dobbelt regnbed på fellesplassen, og et terrasert regnbed i Bihagen. Se kartet nedenfor.

Fellesplassen

Planting i regnbedet på fellessplassen under plantedugnaden 24.juni 2019 (foto: Leidolv Magelssen)
Regnbedet på fellesplassen i aksjon under styrtregnet den 6.juni 2019. Øverste bilde ca kl 17. Nederste bilde ca kl 20.

Bihagen

Terrasert regnbed i bihagen under etablering. Her etter første runde med planting under plantedugnaden mai 2019.

Her finner du regnbedene

[wpgmza id=”5″]

Plantevalg i regnbed

Planter som egner seg til bruk i regnbed må tåle vekslende våte perioder med stående vann og tørre forhold. Valg av arter må bør være tilpasset klimasonen regnbedet ligger i og det anbefales å bruke stedsegne arter. Regnbed vil være forskjellige avhengig av konkret oppbydning og de ulike massene som er brukt. Planter som er mer å regne som våtmarksplanter vil kunne få det for tørt i regnbed. Hvis regnbedet har en tydelig forsenkning, plantes gjerne planter som tåler /vil ha mer vann i bunnen/midten av regnbedet, og de som liker/tåler det tørrerer langs kanten/og randsone.

Noen arter som er anbefalt å prøve ut er (kilde):

Stauder:

 • Chelone obliqua – duehode
 • Hemerocallis – daglilje
 • Liatris spicata – akssøyleblomst
 • Symphiotrichum novae-angliae – kleimeaster
 • Veronicastrum virginicum – kransveronika

Norske arter:

 • Luzula sylvatica – storfrytle
 • Lythrum salicaria – kattehale
 • Filipendula ulmaria – mjødurt
 • Iris pseudacorus – sverdiris/sverdlilje
 • Matteuccia struthiopteris – strutseveng
 • Caltha palustris – soleiehov/bekkeblom (giftig)

Busker:

 • Aronia melanocarpa – svartsurbær
 • Forsythia x intermedia – praktgullbusk
 • Ilex verticillata – korallkristtorn
 • Physocarpus opulifolius – solblærespirea
 • Viburnum opulus – krossved (norsk art)

Mer om regnbed

Oslo Kommunes faktaark om regnbed

Anlegging av regnbed (NVE-rapport, pdf)

FoU Lokal overvannshåndtering langs veg og gate (Statens Vegvesen, pdf) [i denne finnes det omfattende planteoversikt]