Blågrønne løsninger

Blågrønne løsninger handler om å bruke naturens prosesser for å håndtere regn og overvann på overflaten og å la vannet være en ressurs i landskapet. Urban fortetting og klimaendringer, med kraftigere og hyppigere regnbyger, gjør byer utsatt for overvann og oversvømmelser. Tette flater gjør at vannet renner av på overflaten og avløpssystemene våre alene har ikke kapasitet til å håndtere vannet.

Lokal overvannshåndtering er basert på fordamping, infiltrasjon og fordrøyning av overvannet. Det får man til ved å ta i bruk grønne flater og tak, åpne vannveier, regnbed og andre blågrønne løsninger. Løsningene bidrar også positivt til bymiljøet på flere andre områder. Blågrønne løsninger kan tas i bruk på egen tomt og hage, på fellesområder og i byområder med mye tette flater, langs veier og på torg og tak. Blågrønne løsninger kan også bidra positivt til bl.a. sosial rekreasjon og biomangfold. 

Det finnes flere typer blågrønne løsninger; som regnbed og vadier som er strukturer som forsinker, fordrøyer og leder vannet på bakken, og grønne tak og vanntønner som samler og bruker takvann direkte. I Sogn Hagelab eksperimenterer og utforsker vi flere av disse og du kan se og lære mer.

Grønne tak

Grønne tak er tak helt eller delvis dekket med vegetasjon. Grønne tak fanger og forsinker regnvann, samtidig som de gjør godt for bier og andre innsekter og kjøler ned huset på varme dager.

Regnbed

Et regnbed kan se ut som et vanlig blomsterbed, men har en oppbygning som infiltrerer og holder på vann. Vannet samler seg på overflaten i regnbedet, hvor det tas opp av plantene, samt filtreres ned gjennom et filtermedium.

Vanntønner

Vanntønner brukes for å samle opp takvann som kan brukes til vanning av planter eller annet i hagen, i stedet for å bruke drikkevann til dette. Vannet holder en temperatur som plantene liker.

Vadi

En vadi, en grønn vannvei, er en anlagt forsenkning i terrenget som dekkes med vegetasjon – gress eller planter- og som infiltrerer, forsinker og leder vannet sakte videre. Vadien har en slak helling slik at den leder vannet i en ønsket retning.

Lommevåtmark

En konstruert våtmark er et konstruert forsenket område hvor vannstanden er i overflaten eller umiddelbart under overflaten, og som er dekket av våtmarksvegetasjon. I hagekolonien har vi anlagt en liten våtmark i tilknytning til et terrassert regnbed. Vi kaller det en lommevåtmark fordi den er liten.

Hvorfor trengs blågrønne løsninger?

Urban fortetting og regnvær gjør byer mer utsatt for overvann og i verste fall oversvømmelser. Overvann er vann som samler seg på overflaten etter kraftig regn. Som følge av klimaendringer kan vi forvente oftere og kraftigere styrtregn. Avløpssystemene våre har ikke kapasitet til å håndtere alt vannet. Hvert år fører overvann til skader for millioner av kroner.

Blågrønne løsninger bruker naturens prosesser for å håndtere nedbøren og la vannet være en ressurs i landskapet. Overvannet håndteres da i stor grad åpent, kontra i rør under bakken.

Lokal åpen overvannshåndtering er fortsatt en relativt ny problemstilling for planleggere og prosjekterende. Nye prosesser må utvikles og erfaringer gjøres. Samarbeid mellom ulike aktører er sentralt.

Løsningsvalg og design tilpasses i utforming og størrelse. På egen tomt kan man få seg løsninger som bidrar positivt på flere måter. Blågrønne løsninger kan tas i bruk i egen hage, på fellesområder, urbane gater, veier og plasser. I tillegg til å bidra til helhetlig vannhåndtering, kan naturbaserte løsninger flere andre positive effekter, som å bidra positivt til sosial rekreasjon og biomangfold.

Guider og litteratur om blågrønne løsninger.