Om Sogn Hagelab

Sogn Hagelab er en levende lærings- og demonstrasjonslab i Sogn Hagekoloni der ulike blågrønne løsninger for overvannshåntering i felleskap utvikles, demonstreres og dokumenteres.

“Man lærer mye mer ved å gjøre det sammen og ved å kunne se de blågrønne løsningene fysisk” – hagekolonist

Fortetting av byen og mer styrtregn gjør det nødvendig å håndtere overvann i åpne naturbaserte løsninger. Hvert år forekommer overvannsskader til millioner av kroner i norske byer.

I Oslo kommunes strategi for overvannshåndtering (2014) er det en sterk oppfordring til å prøve og eksperimentere:

“Å tørre å teste nye løsninger, og ta lærdom er viktig for overvannsframtida.”

Sogn Hagelab er et samarbeid mellom Sogn Hagekoloni, Oslo Kommune, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og NMBU.

De blågrønne løsningene i hagekolonien er finansiert av Oslo Kommune og Sparebankstiftelsen. Forskning gjøres gjennom prosjektet New Water Ways om urban overvannshåndtering, finansiert av Norges Forskningsråd, samt gjennom NIVAs strategiske satsning på urbane vannutfordringer.

Sognhagelab.no driftes i perioden 2018-22 av NIVA, i tett samarbeid med Sogn Hagekoloni og de andre partnerne.

Mange arrangementer og aktiviteter fant sted mens Oslo var Europas Grønne Miljøhovedstad i 2019. Sogn Hagelab vil fortsette med relevante arrangementer også etter dette. Pga Covid-19 er ble arrangementer for 2020-21 satt på hold.

Ulike blågrønne løsninger

Se og lær om ulike blågrønne og naturbaserte løsninger for overvannshåndtering og godt bymiljø. Regnbed, vadi, lommevåtmark, grønne tak, vanntønner er under etablering.

Eksperimentering


Løsningene er også testanlegg for forskning på blågrønne løsninger. Ved eksperimentelt design, observasjon, og sanntidsmålinger følges strukturene opp.

Samarbeid og læring

Arbeidet er tuftet på samarbeid. Gjennom dialog og samskaping skrider løsningsdesign og gjennomføring frem. Erfaringer høstes og deles. Bli med!

Historien

BAKGRUNN:
Ildsjelene Adriana Bertet og Soley Myhre startet i 2014 et initiativ for utnytting av blå- og gråvann i Sogn Hagekoloni, med vekt til fordrøyning av overvann og naturlig selvrensing av gråvann. Dette inkluderte kartlegging av problemområder og forslag til lokale tiltak. Våren 2016 tok de kontakt til kommunale og forskningsbaserte institusjoner for å høre om et samarbeid knyttet til dette.

Midtveis i 2017 ble initiativet formelt støttet av hagekoloniens styre, på søk etter egnede partnere i å realisere gode miljøbaserte tiltak i hagen til beste også for byen vår.

NIVA var lydhøre for samarbeid og første møte mellom forskningsinstituttet, initiativtakerne og styre- og komitemedlemmer fra kolonihagen fant sted i 2017. En kartbasert spørreundersøkelse om overvann og blågrønne løsninger i hagen ble gjennomført av NIVA sommeren 2017, og en serie fellesmøter ble avholdt i kolonihagen. Spørreundersøkelsen inngikk i det pågående forskningsprosjektet iResponse og ble summert i en NIVA-rapport (2018).

SOGN HAGELAB:

Høsten 2017 søkte NIVA sammen med Sogn Hagekoloni Oslo kommune om støtte til å etablere blågrønne demonstrasjonsløsninger i hagekolonien, for Miljøhovedstadsåret og videre nytte og bruk. Søknaden invilges vinter 2018. NIVA bidrar med egenfinansiering gjennom strategisk instituttsatsning på urbant miljø.

Veien blir til mens vi går:

Høst 2017 og vinter 2018: NIVA, med Sogn Hagekoloni og NMBU, søker Oslo kommune (høst 2017) og Sparebankstiftselsen DNB (vinter 2018), med bakgrunn i gjennomført forarbeid, om støtte til å etablere blågrønne overvannsløsninger i hagekolonien for demonstrasjon og læring. Søknadene innvilges. Sogn Hagelab er i gang!

Vår og sommer 2018: Gjennom felles planlegging og innsats utredes og designes stedstilpassede blågrønne løsninger for etablering i hagekolonien. Arbeidet inngår som case i forskningsprosjektet New Water Ways.

Høst 2018: Med felles innsats og sterk fremdrift etableres flere typer blågrønne løsninger i hagen; grønne tak, vanntønner, regnbed og andre blågrønne strukturer.

Vinter 2019: Planteplaner lages. Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til arrangering av åpne arrangementer som del av Miljøhovedstadsåret.

Vår 2019 : Vanntønner installeres, planter doneres, grunnstrukturer ferdigstilles og beplantes. Flere åpne arrangementer avholdes.

Sommer 2019: Skjøtsel og fortettling med flere planter i strukturene med særlig innsats fra hagekolonien.

Høst 2019: Skjøtsel, fortetting, dokumentering og erfaringsdeling. Konferansebesøk, forskningsdagene og andrearrangementer.

Vinter 2019-2020: Selv om hagekolonien er stengt om vinteren, pågår arbeid og historien fortsetter. Dokumentering av vinterforhold og planlegging for våren.

2020-21: To spesielle år preget av pandemien. Men arbeidet i hagen gikk sin gang. De blågrønne strukturene ble videreutviklet og fortettet med flere planter bl.a. dyrket fram av hagekolonister spesielt for formålet. Veien blir fortsatt til mens vi går! Kom å besøk oss igjen til våren 2022!


Menneskene

Mange er involvert i arbeidet i Sogn Hagelab! Forskere, forvaltere, entreprenører, studenter, hagekolonister og andre frivillige jobber sammen om gode løsninger.

Her er noen av dem:

Sogn Hagekoloni:

Ildsjelene Soley Myhre og Adriana Bertet, styret i tidsrommet 2017-2020, veikomiteen og gartnerlaget og alle de frivillige som bidrar på aktiviteter og dugnader, med stauder til regnbedene, skjøtsel og kunnskap.

NIVA:

Line Barkved, Isabel Seifert, Sondre Meland, Peter Hanssen, Ingvild Skumlien Furuseth, Jayne Betina, Christian Vogelsang, Sindre Langaas.

Oslo Kommune:

Bent Braskerud (Vann- og avløpsetaten)

NMBU:

Ingrid Merete Ødegård (Institutt for landskapsarkitektur)

Eva Vike (Institutt for landskapsarkitektur)

Studenter:

Studenter er viktige bidragsytere i Sogn Hagelab:

Sjoerd van Megen (vår 2018, infiltrasjonsmålinger og -analyse, WUR),
Fiona van Schaik (høst 2018, grønne tak, WUR),
Eskild Gausemel Berge (vår 2019, medier og kommunikasjon, UiO)
Bart Mesman (vår og sommer 2019, hydrologi og landskap, WUR)
Ingrid Netland (Msc-oppgave høst 2019-vinter 2020, landskapsarkitektur, NMBU).Kontakt:

Line Barkved (NIVA):

Bente Mogård (Sogn Hagekoloni):

Støttet av: