Forskning

Forskning

Hvordan kan vi gjennom samarbeid og eksperimentering få til gode bærekraftige løsninger i byen? I Sogn Hagelab forsker vi i felleskap på blågrønne løsninger for overvannshåndtering og godt bymiljø.

Samarbeid og samskaping

I Sogn Hagelab forsker vi på naturbaserte løsninger for godt bymiljø. Sogn Hagelab driftes per idag av NIVA i tett samarbeid med Sogn Hagekoloni, samt Oslo Kommune, VAV.

Er du interessert i samarbeid, hører vi gjerne fra deg! Ta kontakt med oss: kontakt@sognhagelab.no

Er Sogn Hagelab relevant for ditt forskningsprosjekt? Et arrangement? Ta kontakt med oss!

Nysgjerrig? Som del av arbeidet er det flere åpne arrangementer og aktiviteter. Disse annonseres på nettsiden. Bli med!

Data fra de blågrønne løsningene

Det er flere typer data som samles inn i Sogn Hagelab. Etter hvert som arbeidet skrider fram vil det deles på her på denne nettsiden.

Det går også å følge arbeidet med sensorer i de blågrønne strukturene på denne testsiden.

Vi vil, hvis ressursene tillater det, jobbe videre med utformingen av datafremvisningen.

Vi vil gjerne ha studenter som ønsker å se nærmere på og bruke dataene i masteroppgaver.

Er du interessert i dette kan du kontakt oss.

Studentoppgaver

Studenter er en viktig del av arbeidet i Sogn Hagelab. Studenter bidrar med større og mindre oppgaver, får praktisk erfaring og empiri til studentoppgaver.

Flere studenter har allerede vært på utveksling fra Wageningen Universitet (WUR) i Nederland som praksisstudenter og masterstudenter i NIVA.

NMBU på Ås veileder masterstudenter i landskapsarkitektur knyttet til arbeidet.

Noen av våre studenter:

Sjoerd (2018, WUR, infiltrasjonstudier), Fiona (2018, WUR, grønne tak), Eskild (2019, UiO, medier og kommunikasjon), Bart (2019, WUR, hydrologi og landskap), Ingrid (2019-20, NMBU, landskapsarkitektur).

Er du student og kunne tenke deg å gjøre student/prosjektoppgave i tilknytning til Sogn Hagelab. Ta kontakt!

Forskningsprosjekter

New Water Ways (2018-21)

Forskningsprosjekt ledet av NIVA og finansiert av Forskningsrådet om hvordan vi kan få til en mer bærekraftig urban overvannshåndtering. Sogn Hagelab og arbeidet i Sogn Hagekoloni er en av casene. https://newwaterways.no/

SH demo (2018-20)

NIVA-prosjekt om etablering av ulike blågrønne løsninger for overvannshåndtering i Sogn Hagekoloni for demonstrasjon og læring. Dette prosjektet la grunnlaget for etableringen av Sogn Hagelab sammen med Sogn Hagekoloni, Oslo Kommune VAV, NMBU.


iResponse (2015-2018)

Forskningsprosjekt ledet av NILU og finansiert av Forskningsrådet om bruk av digitale metoder og crowdsourcing i urban miljøforskning. NIVA ledet case om urban overvannshåndtering hvor Sogn Hagekoloni var et av områdene hvor det ble gjort undersøkelser. Arbeidet gav grunnlag for videre samarbeid med Sogn Hagekoloni. http://iresponse-rri.com/

Resultater og publikasjoner