Studentoppgaver

Studentoppgaver

Er du student og interessert i å skrive bachelor eller masteroppgave knyttet til tema relevant for Sogn Hagelab, eller er du intressert i internships som del av studiet? Ta kontakt med oss!

Are you a student and interested in writing your bachelor or master thesis related to topics relevant for Sogn Hagelab, or are you interested in an internships? Get in touch with us!

Nedefor er noen forslag til prosjektoppgaver. Below are some suggestions for projects, but we are also open for other ideas!

Grønne taks evne til å holde tilbake og rense luftbåren urban forurensning  

Type: MSc-oppgave

Hvordan ser vannprøver fra ev grønne tak vs. ikke-grønne tak ut med tanke på tilbakeholdelse av stoffer og rensing av vannet? Belyse og undersøke denne problemstillingen gjennom å gjøre forsøk på det delte forsøkstaket i Sogn Hagekoloni i vår-sommer-høst sesongen som del av Sogn Hagelab. 

Tilnærming: 

Instrumentere taket med relevante måler og følge opp for målinger, hvor det bør samles inn 5-10 episoder (med fire prøvepunkt blir det 20-40 vannprøver). Samle inn vann fra de fire hjørnene av testtaket slik at vi får sammenlignet med og uten Sedum på begge sider av taket (både nordvendt og sørvendt). Analysere dataene med tanke på utvalgte forurensningsstoffer som for eksempel metaller, næringsstoffer (N+P) organiske miljøgifter (for eksempel polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH).  

Veiledning ved NIVA og NMBU. 

Antall studenter: 1

Status: åpen

Supervision/main contacts: (if relevant)

Dyrking i urbane trafikkerte områder 

Hvordan er det å dyrke i urbane trafikkerte områder? I hvilken grad påvirkes vekstene av forurensning fra nærområdet? I urbane områder hvor det planlegges dyrking i jorda (som hagekolonier, parsellhager, nærmiljøhager, små og store private hager m.m.) er dette en relevant problemstilling.  

Tilnærming: 

Studiet vil sammenligne to offentlige tilgjengelig hager som begge ligger nær /mellom større trafikkerte veier; Sogn Hagekoloni og Ulven nærmiljøhage og evt. andre. Studenten vil samle inn og analysere jordprøver og planter/grønnsaker for å studere urbane forurensinger i området samt opptak i planter/grønnsaker. Overføring fra omliggende kilder av spesielt tungmetaller og radionuklider (hvis området har alunskifer) til planter og dyr vil også bli analysert. Studenten vil potensielt også gjennomføre intervjuer med de som dyrker om deres erfaringer og perspektiver på dette. Dette kan eventuelt gjøres som en egen oppgave med fokus på oppfatninger om og aksept for urban dyrking i/ved trafikerte områder. 

Type: MSc-oppgave

Antall studenter: 1-2 

Veiledning ved NIVA og NMBU. 

Kontakt: Sondre Meland (NIVA) 

Status: åpen

Modelling of flood risk and retention in the Sogn Hagkoloni area 

This project requires knowledge on hydrological modelling.

Type: MSc-oppgave

Veiledning ved NIVA og HVL

Status: besatt

Tidsperiode: høst 2021-vår 2022